Cjenovnik medicinskih usluga

 

Cenovnik za preuzimanje (PDF)

Kompletan IVF ciklus

€ 1 700

Kosultacije prije IVF ciklusa

€ 100

IVF ciklus prekinut prije pukcije oocita

€ 200

IVF ciklus bez dobijenih oocita

€ 600

IVF ciklus bez ET

Obuhvata: konsultacije prije početka IVF ciklusa, eventualni gynekološki pregled, izradu stimulacijskog protokola, UZ u toku stimulacije, spermiogram, pripremu spermija za IVF, aspiraciju oocita, ET sa "echokateterom"

Ne obuhvata: lijekove za stimulaciju, STD, anesteziju, stacionar, nadstandardne usluge

€ 1 050

Kompletan IVF ciklus uključujući i nadstandardne usluge - SPECIJALNA PONUDA I.

Obuhvata: konsultacije prije početka IVF ciklusa, eventualni ginekološki pregled, izradu stimulacijskog protokola, UZ u toku stimulacije, spermiogram, pripremu spermija za IVF, aspiracuju oocita, ET, ET sa "echokateterom", anesteziju, stacionar, ICSI do 10 oocita, produženu kultivaciju

Ne obuhvata: lijekove za stimulaciju, STD

€ 2 400

Kompletan IVF ciklus uključujući nadstandardne usluge - SPECIJALNA PONUDA II.

Obuhvata: konsultacije prije početka IVF ciklusa, eventualni ginekološki pergled, izradu stimulacijskog protokola, UZ u toku stimulacije, spermiogram, pripremu spermija za IVF, aspiraciju oocita, ET, ET sa "echokateterom", anesteziju, stacionar, ICSI do 10 oocita, produženu kultivaciju, EmbrioGlue, Primo Vision, asistirani hatching

Ne obuhvata: lijekove za stimulaciju, STD

€ 2 900

Krio-embriotransfer (prethodno odmrznutih vlastitih embriona)

Obuhvata: konsultacije prije KET, eventualni UZ, odmrzavanje embriona i transfer, echokateter, stacionar

Ne obuhvata: lijekove

€ 550

Donacija oocita - sinhronizacija ciklusa - SPECIJALNA PONUDA I.

Obuhvata: naknadu troškova donatorke vezanih za donaciju, pregled, anesteziju i stacionar donatorke, lijekove za stimulaciju, taksu za koordinaciju, ET sa kateterom, stacionar, SPG partnera, pripremu spermija, ICSI do 10 oocita, produženu kultivaciju

Ne obuhvata: Troškove vezane za lijekove primateljice i kriokonzervaciju ili vitrifikaciku embriona - uplata na dan ET

€ 4 700

Donacija oocita - sinhronizacija ciklusa - SPECIJALNA PONUDA II.

Obuhvata: naknadu troškova donatorke vezanih za donaciju, pregled, anesteziju i stacionar donatorke, lijekove za stimulaciju, taksu za koordinaciju, ET sa kateterom, stacionar, SPG partnera, pripremu spermija, ICSI do 10 oocita, produženu kultivaciju, EmbrioGlue, Primo Vision, asistirani hatching

Ne obuhvata: Troškove vezane za lijekove primateljice i kriokonzervaciju ili vitrifikaciju embriona - uplata na dan ET

€ 5 150

Krio-embriotransfer doniranih embriona (1 embriona)

Obuhvata: konsultacije prije KET, eventualni UZ, odmravanje embriona i transfer, echokateter, stacionar

Ne obuhvata: lijekove

€ 1 300

Krio-embriotransfer doniranih embriona (2 embriona)

Obuhvata: konsultacije prije KET, eventualni UZ, odmravanje embriona i transfer, echokateter, stacionar

Ne obuhvata: lijekove

€ 2 300

ICSI jedinog oocita

€ 150

ICSI do 10 oocita

€ 350

ICSI svaki naredni oocit iznad 10

€ 35

PICSI jedinog oocita

€ 250

PICSI do 10 oocita (uključujući i ICSI)

€ 500

PICSI svakog narednog oocita naznad 10 (uključujući i ICSI)

€ 50

Asistirani hatching (bez obzira na broj embriona)

€ 200

Produžena kultivacija embriona (preko 48 h)

€ 300

Krioprezervacija sperme, embriona (sporo smrzavanje) (bez uskladištenja)

€ 220

Kriokonzervacija tkiva (bez uskladištenja)

€ 350

Vitrifikacija svake naredne straw (priračunava se ka kriokonzervaciji)

€ 100

Zahtjev za vitrifikaciju svakog embriona posebno

Taksa za uskladištenje krikonzerviranog materiala za svaku kalendarsku godinu

€ 150

Taksa za uskladištenje kriokonzerviranog materiala s pozitivnim STD testovima ili bez STD testova za svaku kalendarsku godinu

€ 200

Eksport uzoraka iz našeg centra - taksa za administrativne poslove

€ 100

Time-lapse (kontinuirano praćenje embriona, konsultacije)

€ 300

EmbrioGlue

€ 200

Embriogen

€ 200

Microfluidic Sperm Sorting

€ 250

Vitrifikacija embriona, oocita max. 2 straw po 1 embrion (bez uskladištenja)

€ 350

Re-Krio (obuhvata a straw, neobuhvata poplatek za uskladištenje)

€ 350

Social Freezing - oociti

Obuhvata: konsultacije prije početka stimulacije, izradu stimulacijskog protokola, STD u vrijeme aspiracije oocita, UZ u toku stimulacije, aspiraciju oocita, anesteziju i stacionar, vitrifikaciju do 2 straw uključujući uskladištenje na maksimalno 5 godina.

Ne obuhvata: lijekove za stimulaciju

€ 1 650

Vitrifikacija svake naredne straw uključujući i uskladištenje na maksimalno 5 godina

€ 100

Izvod iz zdravstvene dokumentacije na vlastiti zahtjev (uključujući prevod iste)

€ 50

Izrada optimalnog stimulacijskog protokola v AR (IVF)

€ 50

Konsultacije sa parom o mogućnostima liječenja steriliteta

€ 100

Konsultacije sa parom o mogućnostima liječenja steriliteta - razgovor sa ljekarom prema izboru pacijenta (samo za SP)

€ 100

Konsultacije sa kliničkim genetičarom (osobno, telefonski, Skype - 60 min)

€ 100

Konsultacije sa kliničkim genetičarom (osobno, telefonski, Skype - 30 min)

€ 50

Konsultacije sa urologom, ginekologom (osobno, telefonski, Skype - 60 min)

€ 100

Konsultacije sa urologom, ginekologom (osobno, telefonski, Skype - 30 min)

€ 50

UZ

€ 50

STD (jedan test)

€ 80

Kaucija za konfirmacije STD

€ 90

AMH

€ 40

Fertilni hormoni

€45

Hormoni štitne žlijezde

€ 45

Inseminacija

Obuhvata: konsultacije, pripremu ejakulata i spermiogram, inseminacijski kateter

Ne obuhvata: UZ i lijekove

€ 400

HyCoSy

€ 100

Anestezija (obuhvata stacionar)

€ 100

Transvaginalna hidrolaparoskopija (obuhvata konsultacije, anesteziju, stacionar)

€ 350

Redukcija višebrojne gravidnosti (obuhvata stacionar, antibiotike)

€ 350

Punkcija ciste jajnika (obuhvata konsultacije, stacionar, ne obuhvata anesteziju)

€ 150

Kompletan spermiogram i MarTest (interpretacija)

€ 100

Kompletan spermiogram

€ 60

MarTest

€ 40

Androloški screening

€ 125

Imunocitohemijski pregled ejakulata i tkiva (interpretacija)

€ 150

Doza spermija donatora za IUI/IVF

€ 200

Test HBA indirektni pregled na DNA fragmentacije, test zrelosti

€ 120

MESA/TESE

Obuhvata: konsultacije, STD

Ne obuhvata: anesteziju, stacionar

€ 1 000

Biopsia ćelija za PGD/PGS bez ograničenja broja embriona

€ 430

Preimplantacijski screening aneuploidija 8 hromozoma metodom FISH (PGS-FISH)

Testirani hromozomi X, Y, 13, 18, 21, 22 bez ograničenja broja embriona

€ 2 000

Preimplantacijski screening aneuploidija 5 hromozoma metodom FISH (PGS-FISH)

Testirani hromozomi X, Y, 13, 18, 21 bez ograničenja broja embriona

€ 1 500

Preimplantacijska dijagnostika translokacija metodom FISH (PGS-FISH)

Pregled translokacija specifičnim DNA sondama uključujući pregled 5 narednih hromozoma Y, Y, 13, 18, 21. Bez ograničenja broja embriona

€ 3 000

Preimplantacijski pregled 24 hromozoma (PGS) metodom arrayCGH (24sure V3, Illumina) do 4 embriona

€ 2 000

Preimplantacijski pregled 24 hromozoma (PGS) metodom arrayCGH (24sure V3, Illumina) 5-8 embriona

€ 3 000

Preimplantacijsi pregled 24 hromozoma (PGS) metodom arrayCGH ili NGS, svaki naredni embrion

€ 300

Preimplantacijski pregled monogenih oboljenja (indirektnom genetskom dijagnostikom - PGH)

Priprema metode, testiranje porodice (samo prije 1. PGD ciklusa)

€ 500

Priprema metode, testiranje spermija u slučaju de novo mutacije

€ 1 000

PGD na embrionima

€ 2 500

Performanse potrebne u vezi sa PGS/PGD

Obuvata: ICSI do 10 oocita, produženu kultivaciju, Time-lapse, asistirani hatching, EmbrioGlue

€ 1 330

ERA-1 Osnovna cijena - pregled prvog zorka pacijentkinje 

(Obuhvata: konsultacije, uzimanje uzorka uključujući konsultacije s obzirom na indikaciju i rezultate pregleda, sondu za uzimanje endometrijuma, komplet za uzorke, prevoz/poštarinu)

€ 1 100

ERA-2 Snižena cijena - pregled drugog uzorka od iste pacijentkinje - primjenjuje se u slučaju potrebe sa kontrolnim pregledom, ukoliko je rezultat iz prvog uzorka "pre-receptivan" ili "post-receptivan"

(Obuhvata: konsultacije, uzimanje uorka uključujući konsultacije s obzirom na indikaciju i rezultate pregleda, sondu za uzimanje endometrijuma, komplet za uzorke, prevoz/poštarinu)

€ 900

ERA-3 Snižena cijena - treći uzorak od iste pacijentkinje - primjenjuje se u slučaju potrebe za kontrolnim pregledom, ukoliko je rezultat iz prvog uzorka "pre-receptivan" ili "post-receptivan"

(Obuhvata: konsultacije, uzimanje uzorka uključujući konsultacije s obzirom na indikaciju i rezultate pregleda, sondu za uzimanje endometrijuma, komplet za uzorke, prevoz/poštarinu)

€ 700


Pišite nam